Νομοθετικό Πλαίσιο

Το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία, την ίδρυση της Διεύθυνσης Διαβατηρίων, τις προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, δικαιολογητικά, διαδικασία έκδοσης κ.α.

  • Νόμος 3103/2003 (Φ.Ε.Κ. 23/29-1-2003): «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις».
  • Προεδρικό Διάταγμα 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005), «Ίδρυση Διεύθυνσης Διαβατηρίων και άλλες διατάξεις» το οποίο κατήργησε το Προεδρικό Διάταγμα 37/2004 (Φ.Ε.Κ. 33, τ.Α`).
  • Προεδρικό Διάταγμα 25/2004 (Φ.Ε.Κ. 17/30-1-2004), «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών», όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 193/2005 (Φ.Ε.Κ. 234/ 27-9-2005), το Προεδρικό Διάταγμα 135/2007 (Φ.Ε.Κ. 172/31-7-2007) και το Προεδρικό Διάταγμα 30/2010 (Φ.Ε.Κ. 68/13-5-2010).
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10/2005 (Φ.Ε.Κ. 932/6-7-2005, τ.Β`): «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» όπως τροποποιήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-δ/2005 (Φ.Ε.Κ. 1736/09-12-2005, τ.Β`) και Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-στ/2007 (Φ.Ε.Κ. 1053/17-8-2007, τ.Β`) και Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-θ/2010 (Φ.Ε.Κ. 1298/17-08-2010, τ.Β') και Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-ζ/2015 (Φ.Ε.Κ 2702/14-12-2015, τ.Β').