Κλοπή ή Απώλεια Διαβατηρίου

Τελευταία ενημέρωση από ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ

Τί γίνεται σε περίπτωση κλοπής / απώλειας ή ανεύρεσης διαβατηρίου.

Τι γίνεται σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας Ελληνικού διαβατηρίου νέου τύπου;

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αμέσως στην πλησιέστερη Ελληνική αστυνομική ή προξενική Αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου του.

Το διαβατήριο το οποίο έχει δηλωθεί απώλεια ή κλοπή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο από της υποβολής της σχετικής δήλωσης.

Για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου ενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για κλοπή ή απώλεια διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης.

Επιπρόσθετα και όσο διαρκεί η έρευνα δεν δύναται να χορηγηθεί νέο διαβατήριο στον δικαιούχο του κλαπέντος - απολεσθέντος διαβατηρίου, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στη παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 25/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 135/2007 και συγκεκριμένα: νοσηλεία στην αλλοδαπή του ιδίου ή του συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού για σοβαρούς λόγους υγείας, θάνατος ή σοβαρή ασθένεια στην αλλοδαπή του συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού και σοβαρός λόγος άμεσης μετάβασης του ενδιαφερομένου στην αλλοδαπή, όπως ναυτολόγηση ναυτικού ή επιστροφή μονίμου κατοίκου του εξωτερικού.

Τι γίνεται σε περίπτωση ανεύρεσης Ελληνικού διαβατηρίου νέου τύπου;

Το διαβατήριο το οποίο έχει δηλωθεί απώλεια ή κλοπή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο από της υποβολής της σχετικής δήλωσης.

Σε περίπτωση ανεύρεσής του, παραδίδεται στην Υπηρεσία όπου δηλώθηκε η απώλεια ή κλοπή, η οποία αφού προβεί στην ακύρωσή του (σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 3 του Π.Δ. 25/2004), το επιστρέφει στον δικαιούχο (εκτός της περίπτωσης που έχει κατασχεθεί στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας) και ενημερώνονται άμεσα η Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας και οι λοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την παύση των αναζητήσεων.

Σε περίπτωση που ανευρεθεί Ελληνικό διαβατήριο για το οποίο δεν έχει υποβληθεί δήλωση απώλειας ή κλοπής, αυτό αποστέλλεται άμεσα στη Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας.


Οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν δημοσιευθεί στον Οδηγό για την Ελλάδα στον οποίο παρέχονται πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα.

Έχει διαβαστεί 26647 φορές
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.Το κατάλαβαΠερισσότερα
http://www.passport.gov.gr/inner.php/ajax