Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (εφεξής Δ.Δ.Ε.Α./Α.Ε.Α.), εφαρμόζει τις διατάξεις του N. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, η Δ.Δ.Ε.Α./Α.Ε.Α., η οποία εδρεύει στην Καισαριανή Αττικής (οδός Χίου 8, τκ 16121, τηλ.2107298000),επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί.

Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Δ.Δ.Ε.Α./Α.Ε.Α., είναι η εκπλήρωση της αποστολής της και των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 178/2014 και του άρθρου 11 του Ν. 3480/2006 και συγκεκριμένα :

 1. η παραλαβή των αιτήσεων και των λοιπών αναγκαίων, για την έκδοση διαβατηρίων, δικαιολογητικών από τις αστυνομικές Υπηρεσίες και τις Προξενικές Αρχές,
 2. η καταμέτρηση, ταξινόμηση, πρωτοκόλληση και εισαγωγή των δικαιολογητικών στη βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία,
 3. ο έλεγχος της πληρότητας και γνησιότητας των δικαιολογητικών και η ορθή καταχώρισή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας,
 4. η διαπίστωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση διαβατηρίου στον αιτούντα,
 5. η εκτύπωση των διαβατηρίων,
 6. ο έλεγχος των εκτυπωθέντων διαβατηρίων για τη διαπίστωση της ποιότητας εκτύπωσης, της ορθότητας των αναγραφόμενων στοιχείων και της τήρησης των προδιαγραφών τύπου κατά τη διαδικασία παραγωγής καθώς και η επανεκτύπωσή τους αν συντρέχει περίπτωση,
 7. η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου διαβατηρίων και των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων,
 8. η καταχώρηση κλαπέντων, απολεσθέντων διαβατηρίων σε εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων,
 9. η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των δεδομένων που ενσωματώνονται ηλεκτρονικά στα διαβατήρια ελλήνων πολιτών και της καταλληλότητας των μηχανημάτων ελέγχου γνησιότητας των διαβατηρίων, έναντι των άλλων κρατών και των διεθνών φορέων, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις διατάξεις του Ν. 211/1947 «Κύρωση Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας».

Πέραν των ως άνω ειδικών αρμοδιοτήτων, η Δ.Δ.Ε.Α. ως επιτελική Υπηρεσία του Κλάδου Ασφάλειας Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την γενικότερη εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το Νόμο 4249/2014, και συγκεκριμένα :

 1. την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.
 2. την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.
 3. την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης εισόδου – εξόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων.

Η Δ.Δ.Ε.Α./Α.Ε.Α. συλλέγει απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων και επεξεργάζεται δεδομένα ταυτοποίησης (όπως ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, στοιχεία δημοτολογίου κλπ), δεδομένα νομιμοποίησης (όπως εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών και δικαστικών ή στρατολογικών αρχών κλπ), και δεδομένα επικοινωνίας (όπως διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).

Περαιτέρω, η Δ.Δ.Ε.Α./Α.Ε.Α. συλλέγει με την πρόδηλη ενεργή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα α) φωτογραφία προσώπου ειδικών προδιαγραφών και β) δύο (2) αποτυπώσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άνω των δώδεκα (12) ετών με κύριο και αποκλειστικό σκοπό :

 1. την ενσωμάτωσή τους στον μικροεπεξεργαστή των ελληνικών διαβατηρίων υπό μορφή που διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, την ακεραιότητα, την αυθεντικότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, κατ΄εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την "Καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών", όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2009.
 2. την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου εκδοθέντων διαβατηρίων και κάθε άλλου στοιχείου που κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση της εγκυρότητας των εκτυπωμένων διαβατηρίων και της εγγύησης της γνησιότητάς τους,
 3. τη δυνατότητα, σε συντρέχουσα περίπτωση, να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ανά πάσα στιγμή η αυθεντικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων που έχουν ενσωματωθεί στον μικροεπεξεργαστή του διαβατηρίου, ειδικά στην περίπτωση που αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, την εγχώρια και διεθνή τρομοκρατία και άλλες μορφές σοβαρής εγκληματικής δραστηριότητας.

Η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα από τη Δ.Δ.Ε.Α./Α.Ε.Α., πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω και περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία για την ενάσκηση των καθηκόντων της Διεύθυνσης, όπως ορίζει το άρθρο 46 του Ν. 4624/2019.

Η Δ.Δ.Ε.Α./Α.Ε.Α. κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών που αιτούνται/ λαμβάνουν ελληνικό διαβατήριο εφαρμόζει πλήρως τις γενικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ν. 4624/2019, ενώ παράλληλα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, καταστροφή, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία και τη διασφάλιση των προστατευόμενων έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

Η Δ.Δ.Ε.Α./Α.Ε.Α. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της προς το δημόσιο συμφέρον και την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί.

Οι έντυπες αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά (με εξαίρεση τη κρυπτογραφημένη σελίδα με τις αποτυπώσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων η οποία καταστρέφεται), μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος και την έκδοση διαβατηρίου, επιστρέφονται - φυλάσσονται στα κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακά Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών (Γραφεία Διαβατηρίων, Προξενικές Αρχές) από όπου παρελήφθησαν, και καταστρέφονται μετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την υποβολή της αίτησης.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των άρθρων 55 έως 59 του Ν. 4624/2019.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λ. Κηφισίας 1, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφώνο: 210-6475600
Fax: 210-6475628
E-mail:complaints@dpa.gr

Γενικές πληροφορίες αναφορικά με την Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ελληνική Αστυνομία και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ΕΛ.ΑΣ.(DPO) μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

Έχει διαβαστεί 21081 φορές
Επικοινωνία
Προηγούμενο άρθρο
Επικοινωνία