Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Η επίσκεψη / πλοήγηση στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας / Α.Ε.Α. και η χρήση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων χρήσης :

 1. Η πλοήγηση / χρήση του υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου και τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) αυτού υπόκεινται στους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο, διατίθενται στους χρήστες μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.
 2. Η πλοήγηση του χρήστη και η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του προς τους πολίτες.
 3. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 4. Στόχος του διαδικτυακού τόπου είναι να παρέχει στου χρήστες / επισκέπτες ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ωράριο λειτουργίας και στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Διαβατηρίων / Σημείων Παραλαβής Δικαιολογητικών σε Ελλάδα και εξωτερικό, τη λειτουργία της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας /Α.Ε.Α. καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.
 5. Επιπρόσθετα, μέσω του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα προς τους πολίτες να ενημερώνονται ηλεκτρονικά (online) αναφορικά με τη πορεία της αίτησης έκδοσης διαβατηρίου, εφόσον αυτή υποβλήθηκε τις τελευταίες 150 ημέρες. Δεν παρέχονται πληροφορίες για αιτήματα που υποβλήθηκαν σε χρονικό διάστημα πέραν των 150 ημερών από την ημερομηνία αναζήτησης. Για τη χρήση της παραπάνω υπηρεσίας είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Επωνύμου και του Αριθμού Αίτησης. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων, η οποία αποτελεί και ενεργή συναίνεση του χρήστη για χρήση της υπηρεσίας.
 6. Ο διαδικτυακός τόπος προσφέρει επίσης την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη/οργανισμό/φορέα να ελέγξει αν ένας αριθμός διαβατηρίου αντιστοιχεί σε διαβατήριο που απασχολεί ως κλαπέν/απολεσθέν ή ακυρωθέν, χωρίς να είναι δυνατή η αντιστοίχησή του με τον νόμιμο κάτοχο, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση θετικής αναζήτησης ο χρήστης / επισκέπτης υποχρεούται να επικοινωνήσει / ενημερώσει άμεσα την πλησιέστερη Ελληνική Αστυνομική ή Προξενική Αρχή.
 7. Σε περίπτωση χρήσης οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπηρεσίας αυτής της ιστοσελίδας, κανένα από τα δεδομένα που παρέχεται δεν θα αποθηκεύεται από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβάζεται ή θα υποβάλλεται σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.
 8. Σε περίπτωση που ο χρήστης προβεί σε κακόβουλη ενέργεια ή κακή χρήση των λογισμικών και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, κατά παράβαση των παρόντων όρων ή/και της κείμενης νομοθεσίας, η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας /Α.Ε.Α. δικαιούται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων της και τη διαβίβαση του φακέλου στις αρμόδιες αρχές προς διερεύνηση διάπραξης τυχόν ποινικών αδικημάτων και τυχόν διοικητικών παραβάσεων.
 9. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας /Α.Ε.Α. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο και το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας του.
 10. Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επικαιροποιημένες, καθώς και διαθέσιμες, τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας /Α.Ε.Α. δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου ή/και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.
 11. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας /Α.Ε.Α. διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να πραγματοποιεί προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, χωρίς κάποια ενεργητική ενημέρωση των χρηστών. Αν επισημανθούν σφάλματα ή λανθασμένες πληροφορίες θα καταβληθεί άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη διόρθωσή τους.
 12. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας /Α.Ε.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους και παρέχονται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσεων, την πολιτική και τους όρους χρήσης αυτών και τον τρόπο διαχείρισης των επισκεπτών.
 13. Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος, χρησιμοποιεί μόνο cookies περιόδου λειτουργίας(session cookies). Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος περιήγησης (web browser) της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης (web browser). Δεν συνδέονται με την IP των επισκεπτών της σελίδας και δεν προβαίνουμε σε καμία αποθήκευση ή διαχείριση προσωπικών δεδομένων.


Έχει διαβαστεί 10232 φορές
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.Το κατάλαβαΠερισσότερα
https://www.passport.gov.gr/inner.php/ajax