Διάρθρωση

Τελευταία ενημέρωση

Η Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας / Α.Ε.Α. διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα.

Αρμοδιότητες Τμημάτων

1ο Τμήμα Εισαγωγής Δεδομένων και Διεκπεραίωσης

 • Παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες και Προξενικές Αρχές, στις οποίες έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους.
 • Εισάγει αυτά στη βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.
 • Προετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο, με αντικείμενο τα διαβατήρια και καθοδηγεί τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων αρμόδιων Κρατικών Αρχών ως προς την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.
 • Έχει την ευθύνη της ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.

2ο Τμήμα Ελέγχου και Εγκρίσεων

 • Ελέγχει την πληρότητα και γνησιότητα των δικαιολογητικών και την ορθή καταχώρησή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας.
 • Διαπιστώνει την συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την χορήγηση διαβατηρίου στον ενδιαφερόμενο και εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημά του.

3ο Τμήμα Εκτύπωσης και Ποιοτικού Ελέγχου

 • Εκτυπώνει τα διαβατήρια και τα λοιπά έγγραφα ασφαλείας, ελέγχει την ποιότητά τους και ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων και μεριμνά για την καταστροφή όσων από αυτά δεν πληρούν τους απαραίτητους όρους προϋποθέσεις.
 • Αποστέλλει τα εκδοθέντα διαβατήρια - έγγραφα ασφαλείας και τα δικαιολογητικά για παράδοση στους δικαιούχους και αρχειοθέτηση αντίστοιχα.
 • Εφοδιάζει την Υπηρεσία με τα αναγκαία αναλώσιμα και λοιπά υλικά για την έκδοση των διαβατηρίων - εγγράφων ασφαλείας και μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη και διαχείρισή τους.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό των προδιαγραφών ασφαλείας των εντύπων διαβατηρίων και των λοιπών εγγράφων ασφαλείας. 

4ο Τμήμα Μηχανογράφησης και Επεξεργασίας

 • Καθορίζει τις μηχανογραφικές εφαρμογές που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής της Διεύθυνσης και τηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο διαβατηρίων και των στατιστικών στοιχείων.
 • Καταχωρεί σε βάσεις δεδομένων τα κλαπέντα, απολεσθέντα και ακυρωθέντα διαβατήρια.
 • Παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος της Διεύθυνσης και μεριμνά για τη συντήρησή του και αποκατάσταση τυχόν βλαβών.
Έχει διαβαστεί 20957 φορές
Ίδρυση - Λειτουργία
Προηγούμενο άρθρο
Ίδρυση - Λειτουργία
Παρουσίαση
Επόμενο άρθρο
Παρουσίαση