Κλοπή ή Απώλεια Διαβατηρίου

Τελευταία ενημέρωση

Τι γίνεται σε περίπτωση κλοπής / απώλειας ή ανεύρεσης διαβατηρίου.

Τι γίνεται σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας Ελληνικού διαβατηρίου νέου τύπου;

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή ολικής καταστροφής (από οποιαδήποτε αιτία) ελληνικού διαβατηρίου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αμέσως στην πλησιέστερη αρμόδια ελληνική αστυνομική, λιμενική, πυροσβεστική ή προξενική αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής του διαβατηρίου του.

Το διαβατήριο για το οποίο έχει δηλωθεί απώλεια, κλοπή ή ολική καταστροφή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο από την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

Για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου ενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για κλοπή ή απώλεια διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης.

Επιπρόσθετα και όσο διαρκεί η έρευνα δε δύναται να χορηγηθεί νέο διαβατήριο στον δικαιούχο του κλαπέντος - απολεσθέντος διαβατηρίου, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στη παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 25/2022 και συγκεκριμένα: νοσηλεία στην αλλοδαπή του ιδίου ή του συζύγου ή του συμβίου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού, για σοβαρούς λόγους υγείας, θάνατος ή σοβαρή ασθένεια στην αλλοδαπή του συζύγου ή του συμβίου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού, σοβαρός λόγος άμεσης μετάβασης του ενδιαφερομένου στην αλλοδαπή όπως ναυτολόγηση ναυτικού ή επιστροφή μονίμου κατοίκου του εξωτερικού

Τι γίνεται σε περίπτωση ανεύρεσης Ελληνικού διαβατηρίου νέου τύπου;

Το διαβατήριο για το οποίο έχει δηλωθεί απώλεια, κλοπή ή ολική καταστροφή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο από την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

Σε περίπτωση ανεύρεσής του, παραδίδεται στην υπηρεσία, στην οποία δηλώθηκε η απώλεια ή κλοπή ή στην πλησιέστερη ελληνική αστυνομική ή προξενική αρχή, η οποία, αφού προβεί στην ακύρωσή του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 25/2022, το επιστρέφει στον δικαιούχο, εκτός αν έχει κατασχεθεί στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, και ενημερώνονται άμεσα η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και οι λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την παύση των αναζητήσεων.

Σε περίπτωση ανεύρεσης διαβατηρίου, για το οποίο δεν έχει υποβληθεί δήλωση απώλειας ή κλοπής, αυτό θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο και αποστέλλεται αμέσως στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου φυλάσσεται μέχρι την υποβολή δήλωσης κλοπής ή απώλειας, οπότε και επιστρέφεται ακυρωμένο στον νόμιμο κάτοχό του ή καταστρέφεται όταν παρέλθει η ημερομηνία λήξης του.

Τι γίνεται σε περίπτωση υπεξαίρεσης Ελληνικού διαβατηρίου νέου τύπου;

Διαβατήριο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο υπεξαίρεσης, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας από την υποβολή της σχετικής έγκλησης. Στην περίπτωση που η πράξη έλαβε χώρα στο εξωτερικό, ο πολίτης υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός και στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.

Ο κάτοχος υπεξαιρεθέντος διαβατηρίου δύναται να εφοδιαστεί αμέσως με νέο μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου από το Βιβλίο Αδικημάτων, Συμβάντων, Συλλήψεων, Συστάσεων και Παραπόνων της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, στην οποία υποβλήθηκε η σχετική έγκληση ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια προξενική αρχή, στην περίπτωση που η πράξη έλαβε χώρα στο εξωτερικό.


Οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν δημοσιευθεί στον Οδηγό για την Ελλάδα στον οποίο παρέχονται πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά την απώλεια του Διαβατηρίου σας, πατήστε εδώ.

Έχει διαβαστεί 87523 φορές
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.Το κατάλαβαΠερισσότερα
https://www.passport.gov.gr/inner.php/ajax