Σχετικά με τα δικαιολογητικά, παράβολα κλπ

Τελευταία ενημέρωση

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά, τα παράβολα κλπ.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ενήλικες για την έκδοση διαβατηρίου;
 • Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει:

- Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή κατάθεση ή ψευδή δήλωση [άρθρα 216, 217, 220, 222 και 224 Ποινικού Κώδικα και παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)] εφόσον η τέλεση αυτών σχετίζεται με την έκδοση, τη χρήση, την απώλεια ή την κλοπή του διαβατηρίου ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
- Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αρπαγή, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων (άρθρα 322, 323Α, 324 του Ποινικού Κώδικα) ή για τις πράξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 29 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν.
- Αν εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
- Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.
- Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος εξωτερικού.
- Αν εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση.
- Αν εκκρεμεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που δεν έχει εκτελεστεί ή ένταλμα σύλληψης.
- Αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.

 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στην ίδια σελίδα.

Ο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού που αιτείται σε προξενική αρχή την έκδοση διαβατηρίου, εφ’ όσον δε διαθέτει ελληνικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης από το δήμο ή την κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος.

Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κλπ) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση.

 • Παράβολα είσπραξης εσόδων.
 1. Για διαβατήριο δεκαετούς διάρκειας, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 84,40 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 26,40 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.
 2. Αποκλειστικά και μόνο για διαβατήρια που χορηγούνται κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 25/2022 και την παρ.3 του Άρθρου 4 του Π.Δ. 25/2022, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 68,80 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 10,80 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.
 3. Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 63,40 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 5,40 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.
 4. Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 25/2022, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 63,40 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 5,40 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.

Από την 16-01-2015 καθιερώνεται - εφαρμόζεται η νέα διαδικασία είσπραξης του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), το οποίο αντικαθιστά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011 (Α 66) και την υπ’ αριθμό Α.1047 από 12-03-2020 (ΦΕΚ Β' 979/21.03.2020) Κ.Υ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία χορήγησης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου πατήστε εδώ.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ανήλικοι για την έκδοση διαβατηρίου;
 • Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνει τα εξής:
 1. Όταν ο ανήλικος είναι κάτω των 13 ετών, ο ασκών την επιμέλεια πιστοποιεί:
  • την αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας του ανηλίκου και την έκδοση ή όχι διαβατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.
 2. Όταν ο ανήλικος είναι άνω των 13 ετών, δηλώνει:
   • Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή κατάθεση ή ψευδή δήλωση [άρθρα 216, 217, 220, 222 και 224 Ποινικού Κώδικα και παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)] εφόσον η τέλεση αυτών σχετίζεται με την έκδοση, τη χρήση, την απώλεια ή την κλοπή του διαβατηρίου ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
   • Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αρπαγή, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων (άρθρα 322, 323Α, 324 του Ποινικού Κώδικα) ή για τις πράξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 29 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν.
   • Αν εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
   • Αν εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση.
   • Αν εκκρεμεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που δεν έχει εκτελεστεί ή ένταλμα σύλληψης.
   • Αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.
 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας στην ίδια σελίδα για όσους έχουν εφοδιαστεί. (Υποχρεωτικός εφοδιασμός για ανηλίκους άνω των 12 ετών).
 • Προκειμένου για ανήλικο κάτω των δώδεκα (12) ετών υποβάλλεται από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων για την έκδοση του διαβατηρίου στοιχείων δημοτολογίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 3021/22/10-ζ από 04-12-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ.Β’ 2702/14-12-2015).

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), τα απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών (ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 ΦΕΚ 1309/Β’ Απόφαση Υπουργού ΕΣΔΔΑ).

Σε κάθε περίπτωση, στο έντυπο – πιστοποιητικό δημοτολογικών στοιχείων επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αστυνομικό.

Πιστοποιητικά δημοτολογίου που προέρχονται από τα ΚΕΠ ή που προσκομίζονται από τον ίδιο τον αιτούντα κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κλπ) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση.

 • Παράβολα είσπραξης εσόδων.
 1. Για διαβατήριο δεκαετούς διάρκειας (ανήλικοι άνω των 14 ετών), απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 84,40 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 26,40 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.
 2. Για διαβατήριο τριετούς διάρκειας (ανήλικοι έως 14 ετών), απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 73,60 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 13 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 15,60 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.
 3. Αποκλειστικά και μόνο για διαβατήρια που χορηγούνται κατ’εξαίρεση, σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 25/2022 και την παρ.3 του Άρθρου 4 του Π.Δ. 25/2022, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 68,80 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 10,80 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.
 4. Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 63,40 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 5,40 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.
 5. Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 25/2022, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 63,40 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
  Παράβολο χαρτοσήμου: 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = αξίας 5,40 ευρώ,
  Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
  Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.

Από την 16-01-2015 καθιερώνεται - εφαρμόζεται η νέα διαδικασία είσπραξης του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), το οποίο αντικαθιστά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011 (Α 66) και την υπ’ αριθμό Α.1047 από 12-03-2020 (ΦΕΚ Β' 979/21.03.2020) Κ.Υ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία χορήγησης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου πατήστε εδώ.

Τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται από τους γονείς παρουσία του ανηλίκου και υπογράφονται από αυτούς και τον άνω των 12 ετών ανήλικο. Εάν παρίσταται μόνον ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, με θεωρημένο το ιδιόχειρο της υπογραφής του.

Όταν δεν δύνανται να παραστούν οι ασκούντες την επιμέλεια, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου, ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα, υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου.

Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης, απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση.

Τι δικαιολογητικά υποβάλλω σε περίπτωση που το διαβατήριό μου κλαπεί ή χαθεί;

Σε περίπτωση έκδοσης νέου διαβατηρίου λόγω κλοπής, απώλειας, ή ολικής καταστροφής, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση νέου διαβατηρίου και επιπλέον αυτών, βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής, Λιμενικής, Πυροσβεστικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή, η απώλεια, ή η ολική καταστροφή, στην οποία αναφέρεται το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας.

Για την κατ’ εξαίρεση έκδοση νέου Ελληνικού διαβατηρίου, λόγω κλοπής – απώλειας του προηγούμενου, πριν την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τον νόμο ερευνών και εφόσον συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στη παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 25/2022 (νοσηλεία στην αλλοδαπή του ιδίου ή του συζύγου ή του συμβίου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού, για σοβαρούς λόγους υγείας, θάνατος ή σοβαρή ασθένεια στην αλλοδαπή του συζύγου ή του συμβίου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού, σοβαρός λόγος άμεσης μετάβασης του ενδιαφερομένου στην αλλοδαπή όπως ναυτολόγηση ναυτικού ή επιστροφή μονίμου κατοίκου του εξωτερικού), συνυποβάλλονται τα απαραίτητα κάθε φορά δικαιολογητικά που πιστοποιούν την εκάστοτε κατάσταση.

Σε περίπτωση υπεξαίρεσης διαβατηρίου ο κάτοχος του υπεξαιρεθέντος διαβατηρίου δύναται να εφοδιαστεί αμέσως με νέο μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση αντιγράφου από το Βιβλίο Αδικημάτων, Συμβάντων, Συλλήψεων, Συστάσεων και Παραπόνων της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, στην οποία υποβλήθηκε η σχετική έγκληση ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια προξενική αρχή, στην περίπτωση που η πράξη έλαβε χώρα στο εξωτερικό.

Αν θέλω να ανανεώσω το διαβατήριό μου τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Καταθέτετε τα ίδια δικαιολογητικά, προσκομίζοντας και το παλαιό διαβατήριο.

Αν θέλω να αντικαταστήσω το διαβατήριό μου λόγω φθοράς, αλλαγής στοιχείων ή συμπληρωσης σελίδων τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Καταθέτετε τα ίδια δικαιολογητικά, προσκομίζοντας και το παλαιό διαβατήριο.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αντικατάστασης διαβατηρίου, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 58 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:
Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και
Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.

Από πότε μπορώ να καταθέτω τα δικαιολογητικά μου για να εκδοθεί το διαβατήριό μου;

Δώδεκα (12) μήνες πριν τη λήξη του παλαιού διαβατηρίου.

Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης e-Παραβόλου;

1ο Στάδιο : Υποβολή αιτήματος για χορήγηση e-παραβόλου

 • Ο πολίτης (είτε αυτός είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxis Net, είτε όχι) συνδέεται στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) (www.gsis.gr) και μέσω της εφαρμογής «e Παράβολο» (Υπηρεσίες προς πολίτες) επιλέγει αρχικά τον Φορέα που ανήκει το e-παράβολο (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη / Ελληνική Αστυνομία) και ακολούθως την κατηγορία (Διαβατήριο) και τον τύπο του παραβόλου που αφορά η αίτηση έκδοσης διαβατηρίου (έναν από τους παρακάτω).
 1. Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (14 ετών και άνω): Συνολικό ποσό 84,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1862).
 2. Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (έως 14 ετών): Συνολικό ποσό 73,60 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1863).
 3. Αντικατάσταση (φθορά, συμπλήρωση σελίδων, μεταβολή στοιχείων): Συνολικό ποσό 58,00 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1864).
 4. Επανυποβολή αιτήματος – έξοδα ταχυδρομικής Αποστολής: Συνολικό ποσό 5,00 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1892).
 5. Κατ’ εξαίρεση έκδοση διαβατηρίου ισχύος 13 μηνών: Συνολικό ποσό 68,80 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1865).
 6. Διαβατήριο ισχύος 8 μηνών (προσωρινή αδυναμία λήψης αποτυπωμάτων): Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1866).
 7. Διαβατήριο ισχύος 3 μηνών (μεταγωγή κρατουμένου): Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1867).
 • Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του προσωπικού Α.Φ.Μ. δεν είναι υποχρεωτική. Εντούτοις η μη συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου καθιστά αδύνατη την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που αργότερα συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
 • Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στην σχετική ηλεκτρονική φόρμα τα προσωπικά του στοιχεία και η εφαρμογή εκδίδει έναν μοναδικό ψηφιακό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο e-παράβολο.

Αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση - δημιουργία e-παραβόλου δύναται να αναζητηθούν στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (www.gsis.gr.)

2ο Στάδιο : Πληρωμή e-παραβόλου

 • Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το αναλογούν ποσό στον φορέα είσπραξης που επιθυμεί γνωστοποιώντας τον μοναδικό «κωδικό παραβόλου» (πληρωμή σε κατάστημα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης).
 • Η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου μπορεί να πραγματοποιείται με χρήση του μοναδικού ψηφιακού «κωδικού παραβόλου» στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με τη χρήση πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας Ελληνικών Τραπεζών μέσω της Ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ..
 • Η διαθεσιμότητα του e-παραβόλου για υποβολή στο Γραφείο Διαβατηρίων εξαρτάται από τον φορέα είσπραξης και τον τρόπο συναλλαγής, ως ακολούθως :
 1. Στις Τράπεζες που υποστηρίζουν on-line πληρωμή. Το παράβολο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία (Γραφείο Διαβατηρίων).
 2. Στις Τράπεζες που δεν υποστηρίζουν on-line πληρωμή. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής του για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία (Γραφείο Διαβατηρίων).
 3. Μέσω της Ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. με χρήση πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας Ελληνικών Τραπεζών, το παράβολο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία (Γραφείο Διαβατηρίων).

Πληροφορίες σχετικά με τις Τράπεζες που υποστηρίζουν άμεση Πληρωμή (e-παράβολο άμεσα διαθέσιμο) δύναται να αναζητηθούν στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (www.gsis.gr). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

3ο Στάδιο : Κατάθεση e-παραβόλου στο Γραφείο Διαβατηρίων

 • Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζεται στο κατά τόπο αρμόδιο Γραφείο Διαβατηρίων προσκομίζοντας μόνο τον μοναδικό ψηφιακό «κωδικό παραβόλου».
 • Η απλή γνωστοποίηση του αριθμού αυτού είναι αρκετή. Δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση εκτυπωμένου e-παραβόλου ή σχετικού αποδεικτικού είσπραξης του ποσού από την Τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ.
Ποια είναι η διαδικασία επιστροφής χρημάτων e-Παραβόλου;

Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων e-Παραβόλου περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Αίτημα επιστροφής χρημάτων από Πολίτη - Συναλλασσόμενο. Στην περίπτωση πληρωμένου e-Παραβόλου που δεν έχει κατατεθεί στο Φορέα (δεν έχει δεσμευτεί από Φορέα).

Β. Αίτημα επιστροφής χρημάτων από το Φορέα. Στην περίπτωση που το e-Παράβολο έχει κατατεθεί στο Φορέα.

Προσοχή:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι η συμπλήρωση του ΑΦΜ κατά τη δημιουργία του e-Παραβόλου.
 • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί μετά από έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

A. Διαδικασία αιτήματος επιστροφής χρημάτων από Πολίτη - Συναλλασσόμενο

Αφορά μόνο τους πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISnet.

 1. Στην περίπτωση μη κατάθεσης-χρήσης του πληρωμένου e-Παραβόλου ο πολίτης - συναλλασσόμενος αφού συνδεθεί ως πιστοποιημένος χρήστης στην εφαρμογή e-Παραβόλου κατά την προβολή του παραβόλου επιλέγει «Αίτημα επιστροφής χρημάτων». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι κατά τη δημιουργία του e-Παραβόλου ο πολίτης - συναλλασσόμενος να έχει συμπληρώσει τον τραπεζικό λογαριασμό - ΙBAN.
 2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει εάν ο πολίτης - συναλλασσόμενος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και είτε συμψηφίζει το ποσό της επιστροφής, είτε το πιστώνει στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Β. Διαδικασία αιτήματος επιστροφής χρημάτων από Φορέα

Η διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση μη χρήσης του κατατεθημένου-δεσμευμένου e-Παραβόλου από το Φορέα.

 1. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Φορέα επιλέγει για το δεσμευμένο παράβολο την «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» και στη συνέχεια την «ΟΛΙΚΗ» ή «ΜΕΡΙΚΗ» ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (στην περίπτωση μερικής επιστροφής προσδιορίζει και το ποσό των χρημάτων).
 2. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρεί την αιτιολογία επιστροφής του e-Παραβόλου.
 3. Το δεσμευμένο e-Παράβολο εμφανίζει στην «κατάσταση επιστροφής» την ένδειξη «ΟΛΙΚΗ» ή «ΜΕΡΙΚΗ» ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και το ποσό επιστροφής.
 4. Μετά από έλεγχο και σε συνεργασία με το Φορέα, η επιστροφή των χρημάτων προωθείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 5. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει εάν ο πολίτης - συναλλασσόμενος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και είτε συμψηφίζει το ποσό της επιστροφής, είτε το πιστώνει στον τραπεζικό του λογαριασμό, εφόσον έχει δηλωθεί ο IBAN. Σε άλλη περίπτωση, ο πολίτης - συναλλασσόμενος πρέπει να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να δηλώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων e-παραβόλου πατήστε εδώ.

Μπορούν ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίων;

Όχι, η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά στα Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σε συγκεκριμένες έμμισθες προξενικές αρχές στην Ελλάδας.

Μπορώ να υποβάλλω τα δικαιολογητικά μου σε Κ.Ε.Π. ή σε Ο.Τ.Α.;

Όχι, η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως αποκλειστικά στα Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σε συγκεκριμένες έμμισθες προξενικές αρχές στο εξωτερικό.

Μπορώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά αίτηση για ανανέωση διαβατηρίου;

Όχι, η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως αποκλειστικά στα Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σε συγκεκριμένες έμμισθες προξενικές αρχές στο εξωτερικό.

Ποιος άλλος μπορεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά μου για να μου χορηγηθεί το διαβατήριο;

Κανείς άλλος. Η κατάθεση των δικαιολογητικών στα γραφεία υποδοχής, απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ακόμα και αν πρόκειται για βρέφος.

Εφόσον υφίσταται σοβαροί λόγοι υγείας οι οποίοι βεβαιούνται από ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, υπάλληλος τη Υπηρεσίας μεταβαίνει στον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή των δικαιολογητικών.

Πώς μπορώ να προγραμματίσω ραντεβού για να καταθέσω αίτηση για την έκδοση διαβατηρίου;

Αν διαμένετε στην ελληνική επικράτεια, θα πρέπει απευθυθνείτε αποκλειστικά στο αρμόδιο Γραφείο Διαβατηρίων που αντιστοιχεί στον τόπο διαμονής σας.

Αντίστοιχα, αν διαμένετε στο εξωτερικό, δύνασθε να απευθυθνείτε στην αρμόδια Προξενική Αρχή της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Έχει διαβαστεί 558026 φορές
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης.Το κατάλαβαΠερισσότερα
https://www.passport.gov.gr/inner.php/ajax